Indios – Femeninos

Aditi
Apadnta
Arunka
Devi
Gandarvi
Kekeyi
Kaosaiya
Kinari
Kunti
Lakshanti
Narayanta
Sarama
Savitri
Vibisana
Vidyudjiva
Vislinu
Visravas
Visvanutra
Vivastad
Yatu
Sita
Sri
Suiditra
Syeni
Tara
Urmila
Vianata
Yaksi